مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده|پی ایی

مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده

دسته بندی فایل: مدیریت
کلمات کلیدی مطلب:مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یاد گیرنده
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2- مقدمه ...........................................................................12

2-2- تاریخچه رهبری .......................................................13

3-2- رهبری تحولی ..............................................................15

4-2- شاخص های رهبری تحولی ...........................................22

5-2- نقش رهبری تحولی در سازمان های آموزشی ......................24

6-2- نظریه سازمان یادگیرنده.......................................................25

7-2- تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی .......................27

8-2- اصول سازمان یادگیرنده .................................................30

9-2- مشخصه های سازمان یادگیرنده ........................................34

10-2- ویژگی های سازمان یادگیرنده .......................................36

11-2- تفاوت سازمان های یادگیرنده با سازمان های سنتی.........38

12-2- چگونه رهبران تحولی به یادگیری سازمانی و پیشبرد سازمان به سمت سازمان یادگیرنده كمك می كنند...40

13-2- تحقیقات انجام شده ................................................41

مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یاد گیرنده