اصول کار سازمان های یادگیرنده|پی ایی

اصول کار سازمان های یادگیرنده

دسته بندی فایل: مدیریت
کلمات کلیدی مطلب:سازمان یادگیرنده,اهمیت دانش و یادگیری,دانش یادگیری فرآیند بهسازی عملکردها
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان اصول کار سازمان های یادگیرنده آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
اصول کار سازمان های یادگیرنده

تاریخچه

*یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده از واژه هایی هستند که بیش از 20 سال از طرح آنها توسط دانشمند بزرگ عرصه مدیریت و پدر یادگیری سازمانی یعنی گریس آرجیس نمیگذرد .

*سازمان یادگیرنده سازمانی است ماهر و خلاق ، دانش را به چنگ می آورد و در سر تا سر سازمان انتقال می دهد ، رفتار خود را اصلاح می کند و از تجربه گذشته یاد می گیرد و این مهم از طریق ایجاد و بسط دانش و بینش جدید و مشترک تحصیل می گردد.

مقدمه

*در عصر حاضرباتوجه به پیشرفتهایعلم و فناوری و رشد تکنولوژی دانشمندان دریافتند کهیادگیری رمز اساسی بقا و پایداریدر سیستم رقابتی تجارت جهانیاست.

*تجربیات گذشته نشان می دهد كه در هزارة سوم موفق ترین سازمان ها آن هایی هستند كه در زمرة سازمان های یادگیرنده قرار می گیرند.سازمان یادگیرنده یک نظریة جدیدمدیریتی است كه پیتر سنگهاز اساتید دانشگاهMITدرسال1991آن را ارائه كرده است.

تعریف سازمان یادگیرنده:

سازمان یادگیرنده،سازمانی است كه دارای توانایی ایجاد،كسب و انتقال دانش است و رفتار خودش راطوری تعدیل میکند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد و درآن ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺟﺬب وﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺶ ﻧﻮ، ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ داﻧﺶ ﻫﺎ در رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ(ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ1383)

سازمان یادگیرنده

اهمیت دانش و یادگیری

دانش یادگیری فرآیند بهسازی عملکردها